Shri Ganesha Ashtottara Namavali (108 Names Of Lord Ganesh)

Shri Ganesha Ashtottara Namavali

(108 Names of Lord Ganesh)

 

1

Aum Vinayakaaya Namah

2

Aum Vighna-rajaaya Namah

3

Aum Gowri-puthraaya Namah

4

Aum Ganeshwaraaya Namah

5

Aum Skanda-grajaaya Namah

6

Aum Avyayaaya Namah

7

Aum Puthaaya Namah

8

Aum Dakshaaya Namah

9

Aum Adhyakshaaya Namah

10

Aum Dwija-priyaaya Namah

11

Aum Agni-garbha-chide Namah

12

Aum Indhra-shri-pradaaya Namah

13

Aum Vaani-pradaaya Namah

14

Aum Avyayaaya Namah

15

Aum Sarva-siddhi-pradaaya Namah

16

Aum Sarva-dhanayaaya Namah

17

Aum Sarva-priyaaya Namah

18

Aum Sarvatmakaaya Namah

19

Aum Shrishti-karthe Namah

20

Aum Dhevaaya Namah

21

Aum Anekar-chitaaya Namah

22

Aum Shivaaya Namah

23

Aum Shuddhaaya Namah

24

Aum Buddhi-priyaaya Namah

25

Aum Shantaya Namah

26

Aum Brahma-charine Namah

27

Aum Gajana-naaya Namah

28

Aum Dvai-madhuraaya Namah

29

Aum Muni-stuthaaya Namah

30

Aum Bhakta-vighna-vinashanaaya Namah

31

Aum Eka-dhandaya Namah

32

Aum Chatur-bhahave Namah

33

Aum Chatu-raaya Namah

34

Aum Shakthi-sam-yutaaya Namah

35

Aum Lambhodaraaya Namah

36

Aum Shoorpa-karnaaya Namah

37

Aum Haraaye Namah

38

Aum Brahma-viduttamaaya Namah

39

Aum Kalaaya Namah

40

Aum Graha-pataaye Namah

41

Aum Kamine Namah

42

Aum Soma-suryag-nilo-chanaaya Namah

43

Aum Pashanku-shadha-raaya Namah

44

Aum Chandhaaya Namah

45

Aum Guna-thitaaya Namah

46

Aum Niranjanaaya Namah

47

Aum Akalmashaaya Namah

48

Aum Swayam-siddhaaya Namah

49

Aum Siddhar-chita-padham-bujaaya Namah

50

Aum Bijapura-phala-sakthaaya Namah

51

Aum Varadhaaya Namah

52

Aum Shashwataaya Namah

53

Aum Krithine Namah

54

Aum Vidhwat-priyaaya Namah

55

Aum Vitha-bhayaaya Namah

56

Aum Gadhine Namah

57

Aum Chakrine Namah

58

Aum Ikshu-chapa-dhrute Namah

59

Aum Shridaaya Namah

60

Aum Ajaya Namah

61

Aum Utphala-karaaya Namah

62

Aum Shri-pataye Namah

63

Aum Stuthi-harshi-taaya Namah

64

Aum Kuladri-bhrite Namah

65

Aum Jatilaaya Namah

66

Aum Kali-kalmasha-nashanaaya Namah

67

Aum Chandra-chuda-manaye Namah

68

Aum Kantaaya Namah

69

Aum Papaharine Namah

70

Aum Sama-hithaaya Namah

71

Aum Aashritaaya Namah

72

Aum Shrikaraaya Namah

73

Aum Sowmyaaya Namah

74

Aum Bhakta-vamchita-dayakaaya Namah

75

Aum Shantaaya Namah

76

Aum Kaivalya-sukhadaaya Namah

77

Aum Sachida-nanda-vigrahaaya Namah

78

Aum Jnanine Namah

79

Aum Dayayuthaaya Namah

80

Aum Dandhaaya Namah

81

Aum Brahma-dvesha-vivarjitaaya Namah

82

Aum Pramatta-daitya-bhayadaaya Namah

83

Aum Shrikanthaaya Namah

84

Aum Vibudheshwaraaya Namah

85

Aum Ramarchitaaya Namah

86

Aum Vidhaye Namah

87

Aum Nagaraja-yagyno-pavitavaathe Namah

88

Aum Sthulakanthaaya Namah

89

Aum Swayam-kartre Namah

90

Aum Sama-ghosha-priyaaya Namah

91

Aum Parasmai Namah

92

Aum Sthula-tundhaaya Namah

93

Aum Agranyaaya Namah

94

Aum Dhiraaya Namah

95

Aum Vagishaaya Namah

96

Aum Siddhi-dhayakaaya Namah

97

Aum Dhurva-bilwa-priyaaya Namah

98

Aum Avyaktamurthaaye Namah

99

Aum Adbhuta-murthi-mathe Namah

100

Aum Shailendhra-tanu-jotsanga-khelanotsuka-manasaaya Namah

101

Aum Swalavanya-sudha-sarajitha-manmatha-vigrahaaya Namah

102

Aum Samastha-jagada-dharaaya Namah

103

Aum Mayine Namah

104

Aum Mushika-vahanaaya Namah

105

Aum Hrishtaaya Namah

106

Aum Tushtaaya Namah

107

Aum Prasannatmane Namah

108

Aum Sarva-siddhi-pradhayakaaya Namah

 

Share/Save